REGULAMIN ORGANIZACYJNY

GABINETU STOMATOLOGICZNEGO DENTI-MED

ANNA JANKIEWICZ- KOTARSKA

 

 1. Gabinet stomatologiczny Denti-Med Anna Jankiewicz-Kotarska działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych, w tym w szczególności:
 • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do tejże ustawy,
 • ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z póź. zm.).
 • Podstawowym celem Gabinetu stomatologicznego Denti-Med Anna Jankiewicz-Kotarska jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 • Do podstawowych zadań Gabinetu stomatologicznego Denti-Med Anna Jankiewicz-Kotarska należy:
 • udzielanie wyłącznie odpłatnych świadczeń medycznych z zakresu stomatologii  dla pacjentów dorosłych oraz dzieci
 • udzielanie wyłącznie odpłatnych indywidualnych porad i konsultacji
 •  Gabinetem stomatologicznym Denti-Med Anna Jankiewicz-Kotarska kieruje Kierownik – lek. dent. Anna Jankiewicz-Kotarska
 •  Rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie lub przez internet.
 • Świadczenia zdrowotne udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem.
 • Gabinet stomatologiczny Denti-Med Anna Jankiewicz-Kotarska nie udziela bezpłatnych świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym Narodowym Funduszu Zdrowia.
 • Lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych w Gabinecie stomatologicznym Denti-Med Anna Jankiewicz-Kotarska, w razie potrzeby kierują leczonych pacjentów na wymagane badania radiologiczne, laboratoryjne oraz konsultacje lekarskie w innych specjalnościach.
 • Dokumentację medyczną udostępnia się pacjentowi lub upoważnionej przez niego osobie na podstawie pisemnego wniosku dostępnego w jednostce.
 • Opłata za udostępnianie dokumentacji medycznej wynosi:
 • jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej –  10,39 zł
 • jedna strona kopii dokumentacji medycznej – 0,36 zł
 • dokumentacja medyczna na elektronicznym nośniku danych -2,07 zł
 •  Udostępnienie danych przez jednostkę następuje niezwłocznie nie dłużej niż 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jej udostępnienie.
 • Odebranie kopii,kserokopii, odpisów dokumentacji medycznej następuje osobiście przez pacjenta lub upoważnioną przez niego osobę w jednostce.
 • Cennik za świadczenia medyczne wykonywane w Gabinecie stomatologicznym Denti-Med Anna Jankiewicz-Kotarska dostępny jest dla pacjenta w poczekalni gabinetu oraz na stronie internetowej www.denti-med.pl

 

Regulamin Organizacyjny obowiązuje od 11.05.2015 r. , uaktualnienie od 18 maja 2020 r. 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

GABINETU STOMATOLOGICZNEGO

DENTI-MED ANNA JANKIEWICZ-KOTARSKA

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTA

1- Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

-Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gabinet stomatogiczny Denti-Med Anna Jankiewicz-Kotarska:

– Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach niezbędnych
do zapewnienia ciągłości i kompleksowości opieki zdrowotnej zgodnie
z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa w zakresie: diagnostyki, leczenia, rehabilitacji, profilaktyki, w tym promocji zdrowia oraz ochrony stanu zdrowia
i zarządzania udzielanymi usługami medycznymi.

– Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie (9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta .

CEL PRZETWARZANIA DANYCH I PODSTAWA PRAWNA:

1- ustalenie Państwa tożsamości przy rejestracji oraz przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego – art. 6 ust. 1 lit.a,b,c RODO

2-prowadzenie Państwa dokumentacji medycznej podczas świadczenia usług medycznych, ochrony stanu zdrowia, zawarcia i wykonywania umów, świadczenia usług laboratoryjnych lub świadczenia innych usług medycznych, jakie okażą się konieczne w celu przeprowadzenia procesu leczenia, a także w celu zarządzania udzielaniem usług medycznych – art. 6 ust 1 lit.a,b,c RODO oraz art. 9 ust 2 lit.a RODO

3-kontaktowanie się z Państwem w celu udzielenia informacji, zapytania Państwa lub udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytanie -art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów

4-przyjmowanie, rozpatrywanie i realizacja Państwa reklamacji – art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów oraz umożliwienie klientom realizacji ich praw

5-wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na nazwa firmy jako administratorze danych np.: obowiązków wskazanych w ustawach tj. w szczególności prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, przekazywania informacji o chorobach zakaźnych, udostępniania dokumentacji medycznej podmiotom uprawnionym oraz organom wymiaru sprawiedliwości -Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r.,Ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996r.,Ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011r.,Ustawie o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001r

6-prowadzenie rachunkowości administratora, wystawianie faktur i dokumentów księgowych-art. 6 ust. 1 lit. c RODO

INFORMACJE O PRZETWARZANIU  DANYCH

 • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w innych celach aniżeli opisane wyżej np. w celach marketingowych,  odbywa się na podstawie dobrowolnej, jednoznacznej i świadomej Pani/Pana zgody.
 • W przypadku gdy jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym/opiekunem Pacjenta będącego osobą małoletnią, całkowicie ubezwłasnowolnioną lub niezdolną do świadomego wyrażania zgody przetwarzane będą również Pani/Pana dane osobowe – nazwisko i imię, adres zamieszkania.
 • Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym zostały powierzone dane osobowe w ramach umowy powierzenia przez Administratora uczestniczące w obsłudze procesu leczenia, a także organy państwa i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w szczególności do kontroli wykonania ciążących na Administratorze obowiązków ( w szczególności:  urzędy skarbowe, PIP , ZUS).
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej bez Pani/Pana zgody.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ustawowy wymagany dla danych medycznych wyznaczony właściwym przepisem prawa tj. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a więc nawet do 30 lat.
 • w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków, wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacją zadań w interesie publicznym (art. 6 ust 1 lit c i e RODO) przez okres konieczny do realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa,
 • w przypadku przetwarzania danych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust 1 lit f RODO ) dane będą przechowywane nie dłużej niż w okresie 6 lat od daty rozwiązania umowy lub do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania w takim celu,

 

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

prawo dostępu do treści swoich danych,

prawo do sprostowania swoich danych,

prawo do usunięcia swoich danych,

prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych

prawo do przenoszenia swoich danych

prawo do sprzeciwu

 • Informujemy jednocześnie, że przysługujące Pani/Panu prawo do bycia zapomnianym oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych może zostać ograniczone z uwagi na cel w jakim dane te są przetwarzane tj. realizacja świadczeń zdrowotnych.
 • Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie w każdej możliwej formie (pisemnie, ustnie, wyraźne działanie), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz o trybie wycofania zgody
 • W przypadku uznania przez Panią/Pana, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych.
 • Korzystanie z usług gabinetu stomatologicznego Denti-Med Anna Jankiewicz- Kotarska jest dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. Wobec powyższego nie podanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego.

Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Pani/Pana danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku.

Jeżeli podaje nam Pani/Pan swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz nie otrzyma Pani/Pan od nas potwierdzenia wizyty czy nie będzie miała Pani/Pan możliwości odwołania jej poprzez np. telefon lub SMS.

Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

Polityka Prywatności w Gabinecie stomatologicznym Denti-Med Anna Jankiewicz-Kotarska

 

Gabinet stomatologiczny Denti-Med Anna Jankiewicz-Kotarska, z siedzibą w Sosnowcu, ul. Ostrogórska 19E, 41-200 Sosnowiec, wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), przekazuje Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

Informacje zawarte w Polityce prywatności informują, jakie dane osobowe zbiera i przetwarza Gabinet stomatologiczny Denti-Med Anna Jankiewicz-Kotarska, w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ochroną danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gabinet stomatologiczny Denti-Med Anna Jankiewicz-Kotarska, z siedzibą w Sosnowcu, ul. Ostrogórska 19E, 41-200 Sosnowiec

Mogą Państwo skontaktować się z Gabinet stomatologiczny Denti-Med Anna Jankiewicz-Kotarska, z siedzibą w Sosnowcu, ul. Ostrogórska 19E :

 • za pomocą e-maila: kontakt@denti-med.pl ,
 • za pomocą telefonu: 570-604-849, 515-404-849,
 • drogą pocztową: Gabinet stomatologiczny Denti-Med Anna Jankiewicz-Kotarska, ul.Ostrogórska 19E, 41-200 Sosnowiec

 

Akt prawny

Działając zgodnie z wymaganiami określonymi w Art. 32c pkt. 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz.U. 2023, poz. 1173 z późn. zm.) informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko, oraz że nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością.