REGULAMIN ORGANIZACYJNY

GABINETU STOMATOLOGICZNEGO DENTI-MED

ANNA JANKIEWICZ- KOTARSKA

 

 1. Gabinet stomatologiczny Denti-Med Anna Jankiewicz-Kotarska działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych, w tym w szczególności:
 • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do tejże ustawy,
 • ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z póź. zm.).
 • Podstawowym celem Gabinetu stomatologicznego Denti-Med Anna Jankiewicz-Kotarska jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 • Do podstawowych zadań Gabinetu stomatologicznego Denti-Med Anna Jankiewicz-Kotarska należy:
 • udzielanie wyłącznie odpłatnych świadczeń medycznych z zakresu stomatologii  dla pacjentów dorosłych oraz dzieci
 • udzielanie wyłącznie odpłatnych indywidualnych porad i konsultacji
 •  Gabinetem stomatologicznym Denti-Med Anna Jankiewicz-Kotarska kieruje Kierownik – lek. dent. Anna Jankiewicz-Kotarska
 •  Rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie lub przez internet.
 • Świadczenia zdrowotne udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem.
 • Gabinet stomatologiczny Denti-Med Anna Jankiewicz-Kotarska nie udziela bezpłatnych świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym Narodowym Funduszu Zdrowia.
 • Lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych w Gabinecie stomatologicznym Denti-Med Anna Jankiewicz-Kotarska, w razie potrzeby kierują leczonych pacjentów na wymagane badania radiologiczne, laboratoryjne oraz konsultacje lekarskie w innych specjalnościach.
 • Dokumentację medyczną udostępnia się pacjentowi lub upoważnionej przez niego osobie na podstawie pisemnego wniosku dostępnego w jednostce.
 • Opłata za udostępnianie dokumentacji medycznej wynosi:
 • jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej –  10,39 zł
 • jedna strona kopii dokumentacji medycznej – 0,36 zł
 • dokumentacja medyczna na elektronicznym nośniku danych -2,07 zł
 •  Udostępnienie danych przez jednostkę następuje niezwłocznie nie dłużej niż 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jej udostępnienie.
 • Odebranie kopii,kserokopii, odpisów dokumentacji medycznej następuje osobiście przez pacjenta lub upoważnioną przez niego osobę w jednostce.
 • Cennik za świadczenia medyczne wykonywane w Gabinecie stomatologicznym Denti-Med Anna Jankiewicz-Kotarska dostępny jest dla pacjenta w poczekalni gabinetu oraz na stronie internetowej www.denti-med.pl

 

Regulamin Organizacyjny obowiązuje od 11.05.2015 r. , uaktualnienie od 18 maja 2020 r.